Stiltegebieden Utrecht

Utrecht
 • Eemland
  Dit stiltegebied bestaat uit een open weidegebied (merendeel veenweide) en een gedeelte van het Eemmeer. De rivier de Eem ligt gedeeltelijk in het stiltegebied. Het gebied wordt gekenmerkt door openheid, rust en ruimte.
 • Westbroek en omgeving
  Dit stiltegebied bestaat deels uit veenweidegebied met de droogmakerij Bethunepolder en deels uit moerascomplexen (Molenpolder) met trilveen.
 • Loenderveense Plas
  Dit kleine stiltegebied sluit aan op het gelijknamige stiltegebied in de provincie Noord-Holland, waar de plas zelf zich bevindt. Deze is ontstaan door ontginning van veenmoerassen gevolgd door afkalving.
 • Kockengen/Teckop
  Dit stiltegebied is een veenweidegebied. Het is onderdeel van het Groene Hart met als kernkwaliteiten openheid, rust en stilte. Kenmerkend zijn de cope-ontginningen met lange percelen.
 • Hoenkoop/Polsbroek
  Dit stiltegebied is een open veenweidegebied met slagenverkaveling in het Groene Hart. Het wordt doorsneden door de Benschopper Wetering met aangrenzende houtkade.
 • Willeskop/Benschop
  Dit stiltegebied is een open veenweidegebied met slagenverkaveling. Willeskop is een natuurontwikkelings-gebied met als hoofddoelstelling de ontwikkeling van laagveennatuur. De Lopikerwaard is een kerngebied voor weidevogels, maar ook een belangrijk broed- en overwinteringsgebied voor ganzen, eenden en moerasvogels.
 • Blokland/Broek
  Dit stiltegebied is een grootschalig open weidegebied met enkele houtkaden en moerasjes. Het is onderdeel van het Groene Hart. De landschappelijke kernkwaliteiten zijn openheid, rust en stilte.
 • Hei- en Boeicop
  Dit kleine stiltegebied in het Groene Hart sluit over de provinciegrens aan op het Zuid-Hollandse stiltegebied Vijfheerenlanden.
 • Beverweerd/Rijsenburg
  Dit stiltegebied ligt in het rivierengebied. Het is een weidegebied met kleine bospercelen en wat akkerland, dat wordt gekenmerkt door onregelmatige blokverkaveling. In het gebied liggen diverse landgoederen en buitenplaatsen.
 • Overlangbroek
  Dit stiltegebied is gelegen in de overgangszone van de stuwwal van de Utrechtse Heuvelrug en het stroomgebied van de Kromme Rijn. Het is een gevarieerd gebied met weiden, kleine bospercelen, houtwallen en boomgaarden, dat rijk is aan ridderhofsteden en buitenplaatsen. Het gebied heeft een kenmerkende cope-verkaveling.
 • Boswachterij Leersum
  Dit stiltegebied bestaat grotendeels uit besloten bosgebied maar omvat ook heidegebied met enkele venen en zandverstuivingen.
 • Amerongse Berg
  Dit stiltegebied is grotendeels een gesloten bosgebied met naald- en loofbos op heuvelachtig terrein, gedeeltelijk ook heide en halfopen landschap op de noordflank van de Heuvelrug. Het is van bijzondere betekenis voor grotere zoogdieren als ree en vos.
 • Achterbergse Hooilanden
  Dit stiltegebied in de Gelderse Vallei sluit over de provinciegrens aan op het Gelderse stiltegebied De Bennekommer Meent. Het is een weidegebied.