Stiltegebieden Zuid-Holland

Zuid-Holland
 • Noordwijk - De Zilk
  Duingebied dat vanwege de natuurlijke afwisseling erg rijk is aan verschillende soorten flora en fauna. Hoge duintoppen geven een vrij uitzicht in alle richtingen.
 • Den Haag - Katwijk
  Dit duinlandschap wordt bepaald door oude paraboolduinen, grote valleien in het midden en de resten van oude loopduinen in het oosten. Bossen bevinden zich vooral in de grotere duinvalleien.
 • Monster
  Het gebied is relatief vlak en bestaat het uit duinen, duinbossen, graslanden, duinheiden en plassen. Bijzonder zijn enkele heideterreintjes, die herinneren aan het historische, agrarische gebruik.
 • Voorne’s Duin
  Een duingebied dat bestaat uit duinen, duinvalleien, moeras, stuivende duinen en bos. Op de duinmeren komen talloze moeras- en watervogels af, zoals zilverreigers en broedende lepelaars.
 • Kop van Goeree
  Dit stiltegebied bestaat uit duinen, de zeereep, het strand en het natuurgebied de Kwade Hoek. Door veranderingen aan de kust en door erosie en sedimentatie groeit de kust bij de Kwade Hoek nog steeds aan.
 • Grevelingen – Dirksland
  Bestaat uit polderlandschap, buitendijks gelegen slikken en gorzen en het open water van de Grevelingen. Door de vele overspoelingszones met zout water, komen op de slikken en schorren bijzondere planten voor.
 • Leiden - Zoetermeer - Alphen aan den Rijn
  Veenweidelandschap met evenwijdig naast elkaar liggende, langgerekte percelen met sloten, dwars op de lintbebouwing. Boerenlandschap met veel karakteristieke boerderijen die nog functioneel zijn.
 • Midden-Delfland
  Veenweidegebied met polderwegen, vaarten en karakteristieke boerderijen. Weidse uitzichten en rust en stilte te midden van de verstedelijking.
 • Haringvliet – Overflakkee
  Een aantal uiteenlopende landschappen: poldergebied, beboomde dijken met uitzicht op open agrarisch cultuurlandschap, graslanden met een stuk zoetwatergetijdennatuur en het Haringvliet met het eiland Tiengemeten.
 • Nieuwkoop en omgeving
  Er zijn rietvelden, bloemrijke hooilandjes, moerasbos, moerasheide en landbouwgronden die zich kenmerken door het slotenpatroon. Midden in het gebied ligt een oase van rust die deels met hakhout is beplant.
 • Reeuwijk
  Dit stiltegebied omvat een groot deel van de Reeuwijkse plassen en het hier oostelijk van gelegen polderlandschap. De plassen worden van elkaar gescheiden door smalle weggetjes.
 • Krimpenerwaard – Alblasserwaard
  Veenweidelandschap met vele monumentale boerderijen. In de vochtige veenweiden is veel natuur te vinden. In de weilanden broeden weidevogels en de slootkanten zijn bloemrijk.
 • Vijfheerenlanden
  Gebied met weidse vergezichten. Verschillende weteringen doorkruisen het veenweidelandschap waarin veel natuur is te vinden.
 • Rhoon
  Dit stiltegebied bestaat uit polderlandschap, een golfbaan en buitendijks gelegen slikken, zoals het natuurgebied Klein Profijt. Klein Profijt is een zoetwatergetijdengebied met bos, wilgengrienden, rietvelden en ruig grasland.
 • Hoeksche Waard
  Een zeldzaam bedijkingenlandschap. De polder Oudeland van Strijen, bestaat vooral uit graslandpercelen, met een zeer open karakter. Het gebied is vanouds een belangrijke pleisterplaats voor overwinterende ganzen.
 • Dordrecht en omstreken
  Het stiltegebied op het eiland van Dordrecht maakt deel uit van het Nationaal Park De Biesbosch. Dit is een uitgestrekt natuurgebied met wilgenvloedbossen, smalle kreken, polders en met riet begroeide eilandjes.